گروپاژ یا حمل مشترک بار چیست؟ | هاموترید

اگر مقدار و حجم کالا کمتر از مقدار فضای یک کانتیز باشد، بهتر است کالای واردکننده با کالای دیگران به صورت مشترک در یک کانتینر باشد، زیرا هزینه حمل را پایین می آورد اما زمان حمل بیشتر طول می کشد. به این اقدام اصطلاحا گروپاژ میگویند.You are about to be redirected to another page. We are not responisible for the content of that page or the consequences it may have on you.