گروپاژ یا حمل مشترک بار چیست؟ | هاموترید 4 days ago اگر مقدار و حجم کالا کمتر از مقدار فضای یک کانتیز باشد، بهتر است کالای واردکننده با کالای دیگران به صورت مشترک در یک کانتینر باشد، زیرا هزینه حمل را پایین می آورد اما زمان حمل بیشتر طول می کشد. به این اقدام اصطلاحا گروپاژ میگویند.


2 Clicks
2 Unique Clicks

https://rezli.com/7TyXQ

https://rezli.com/7TyXQ/qr

Top Countries

    Operating Systems

    Browsers

    Referrers

    Social Shares